“Młodzi zawodowcy – wdrożenie programów stażowych dla studentów Wydziału Chemii oraz
Wydziału Przyrodniczo-Technicznego Uniwersytetu Opolskiego”
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Programy stażowe dla studentów ostatnich lat studiów

Zgłoszenie udziału w programie stażowym oznacza wyrażenie zgody na używanie i rozpowszechnianie Państwa wizerunku/głosu/wypowiedzi przez Zespół Zarządzający Projektem, dla celów działań informacyjno-promocyjnych. Fotografie, filmy lub nagrania wykonane podczas trwania Projektu mogą zostać umieszczone na stronach internetowych Uczelni

WAŻNE INFORMACJE:

Z przyjemnością informujemy, że zakończyliśmy rekrutację na staże „Młodzi zawodowcy – wdrożenie programów stażowych dla studentów Wydziału Chemii oraz Wydziału Przyrodniczo-Technicznego Uniwersytetu Opolskiego”. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego UDA-POWR.03.01.00-00-S224/15 – okres realizacji od 01.05.2016r. do 31.10.2017 r.Rekrutacja została wsparta przez promocję: plakaty na tablicach informacyjnych UO, informacje na stronie projektu: www.stazeuo.uni.opole.pl, stronie głównej UO: www.uni.opole.pl, stronach Wydziałowych, film promocyjny przygotowany przez Dział Promocji Uniwersytetu Opolskiego, informacje podawane przez Gazetę Studencką, Studenckie Radio Sygnały i Telewizję SETA.
 
Aktualnie trwa ocena zebranych dokumentów aplikacyjnych oraz kwalifikacja kandydatów na staże.
Przy tworzeniu list osób zakwalifikowanych na staż brane są pod uwagę następujące kryteria kwalifikacyjne:
– średnia z poprzedniego roku (1-4pkt),
– aktywności kandydata na kierunku (za każdą 0,25 pkt),
– orzeczenie o niepełnosprawnością (1 pkt),
– list motywacyjny (1-4 pkt).
Ostateczne listy zakwalifikowanych zostaną zamieszczone wkrótce!

Płatne staże wakacyjne krajowe i zagraniczne:

– dla studentów kierunków Ochrona Środowiska  i Architektura Krajobrazu (Wydział Przyrodniczo-Techniczny): 1-miesięczne staże (120h)

– dla studentów kierunku Chemia (Wydział Chemii): 3-miesięczne staże (360h)

 Studentów zainteresowanych płatnymi stażami zapraszamy do Biura Projektu w celu złożenia dokumentacji rekrutacyjnej.

UWAGA! Ostatnie wolne miejsca dla studentów kierunku Architektura krajobrazu II stopnia 

Uczestnikami projektu mogą być studenci dwóch ostatnich semestrów studiów kierunków Ochrona Środowiska, Architektura Krajobrazu oraz Chemia, w wieku 19-27 lat, bez doświadczenia zawodowego.

Każdemu stażyście oferujemy stypendium stażowe w wysokości 2000 zł brutto/m-c! Dodatkowo oferujemy zakwaterowanie poza miejscem zamieszkania lub dojazd z domu do miejsca stażu.

Studentów zainteresowanych płatnymi stażami zapraszamy do Biura Projektu w celu złożenia dokumentacji rekrutacyjnej. Rekrutacja trwa do wypełnienia przyznanego limitu miejsc.

  • dla studentów kierunku Ochrona Środowiska i Architektura Krajobrazu: ul. Oleska 22, p. 207, 45-052 Opole, tel. 77 401 60 20 – mgr Agnieszka Brożonowicz – kierownik Projektu;
  • dla studentów kierunku Chemia: ul. Oleska 48, pok. 310, 45-052 Opole, tel. 77 452 7156 – dr hab. Krzysztof Szczegot, prof. UO – koordynator zadania.

Po zapoznaniu się z regulaminem staży, do Biura Projektu należy dostarczyć następujące dokumenty:

  1. Załącznik 1a- wniosek o przyjęcie na staż krajowy/zagraniczny,
  2. Załącznik 1b – formularz zgłoszeniowy,
  3. Załącznik 2- deklaracja udziału w projekcie,
  4. Załącznik 2 b – oświadczenie uczestnika projektu,
  5. cv wraz z listem motywacyjnym,
  6. zaświadczenia potwierdzające aktywność kandydata w trakcie studiów na kierunku objętym wsparciem, np. udział w: kołach naukowych, obozach naukowych, samorządzie studenckim, organizacjach studenckich, konferencjach naukowych, seminariach, stażach, warsztatach, kursach, szkoleniach, wolontariacie oraz innych formach aktywności, za które przyznane będą dodatkowe punkty rekrutacyjne.

 

Szanowni Państwo,

Przypominamy, że zgodnie z regulaminem stażyści, którzy ukończą staż w ciągu dwóch tygodni od zakończenia stażu mają obowiązek dostarczyć do swojego koordynatora wszystkie dokumenty.

 

  • dla stażystów, którzy realizowali staż zagraniczny w Czechach:

Załącznik 3 – Umowa uczestnictwa w stażu zagranicznym
Załącznik 4 – Druk zgody instytucji w której ma odbywać się staż
Załącznik 5 – Harmonogram stażu krajowego
Załącznik 6 – Dziennik stażysty krajowego z listą obecności
Załącznik 7 – opinia o stażyscie

  • w przypadku dojazdów – niezbędne faktury bądź inne dokumenty (zgodne z regulaminem) dokumentujące powyższe przejazdy.

Wszyscy stażyści WPT proszeni są o podanie Urzędu Sakrbowego, do którego składane będą zeznania podatkowe. Warunkiem przyznania stypendium stażowego jest oddanie kompletnych, zatwierdzonych przez koordynatora dokumentów stażowych.

Dyżur dla studentów WPT będzie na początku sierpnia, termin zostanie podany w najbliższym czasie.

Dla studentów


Zapytania ofertowe – dokumentacja 2017r.

Zapytania ofertowe – dokumentacja archiwalna z 2016r.

Zaproszenie do składania ofert na ubezpieczenie NNW stażystów – termin składania ofert upływa dnia 22.06.2016r.

 

Zaproszenie do składania ofert na zakup materiałów kreślarskich termin składania ofert upływa dnia 05.08.2016r.

1,     2,     3,     –  załączniki do pobrania

Zaproszenie do składania ofert na zakup narzędzi dla stażystów – termin składania ofert upływa dnia 22.06.2016r.

Samodzielna Katedra Ochrony Powierzchni Ziemi Wydziału Przyrodniczo-Technicznego oraz Wydział Chemii
Uniwersytetu Opolskiego na mapie Opola

Wydział Chemii

Samodzielna Katedra Ochrony Powierzchni Ziemi